09:00 Rejestracja i Poczęstunek
10:00 S 208 Powitanie i otwarcie
III Konferencji GIS w nauce
10:20 Jażdżewska Iwona Wykład wprowadzający - METODY BADANIA KONCENTRACJI PRZESTRZENNEJ
S 208 SESJA REFERATÓW - I
11:00 Zwoliński Zbigniew METODYKA CYFROWYCH MAP GEOMORFOLOGICZNYCH
11:15 Szady Bogumił GAZETERY VS. HGIS - WOKÓŁ METOD GEOGRAFICZNEGO INDEKSOWANIA ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH
11:30 Stach Alfred ZNACZENIE WŁAŚCIWOŚCI DANYCH DLA JAKOŚCI INTERPOLACJI PRZESTRZENNYCH
11:45 Lewandowicz Elżbieta, Antolak Mariusz ANALIZA UŻYTECZNOŚCI RÓŻNYCH FORM GROMADZENIA DANYCH Z INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ
12:00 Urbański Jacek AUTOMATYZACJA TWORZENIA MAP Z OBRAZÓW SATELITARNYCH W ARCGIS ZA POMOCĄ ANALIZY OBIEKTOWEJ ZDJĘĆ LANDSATA 8
12:15 Przerwa
S 208 SESJA POSTEROWA
12:45 Achtenberg Krzysztof, Ławniczak Agnieszka WPŁYW UŻYTKOWANIA ZLEWNI NA STAN EKOLOGICZNY JEZIOR WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO I JEGO OTULINY P1
12:50 Adamczyk Aleksander, Tylmann Karol, Wysota Wojciech RYNNA BYSZEWSKA NA TLE WYBRANYCH RYNIEN SUBGLACJALNYCH – PORÓWNANIE CECH MORFOMETRYCZNYCH P2
12:55 Baran Justyna, Bednarczyk Piotr PROCEDURA WYZNACZANIA LOKALIZACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH PRZESTRZENNYCH I NARZĘDZI GIS P3
13:00 Siłuch Marcin, Kociuba Waldemar, Bednarczyk Piotr,Gawrysiak Leszek, Chabudziński Łukasz WYKORZYSTANIE SKANINGU LASEROWEGO I NARZĘDZI GIS DO ANALIZY GEOMETRII BUDYNKÓW P4
13:05 Gajda Agnieszka, Zimnol Jan WPŁYW FALOWANIA ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICKIEGO NA MIKROKLIMAT GOCZAŁKOWIC-ZDROJU – WSTĘPNE WYNIKI P5
13:10 Jamorska Izabela ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W MODELOWANIU HYDROGEOLOGICZNYM NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI KANAŁU OSTROWO – GOPŁO P6
13:15 Kałmykow-Piwińska Agnieszka, Gąsowska Monika WYKORZYSTANIE PROGRAMU ARCGIS DO OCENY ZMIAN MORFOLOGII KORYTA WISŁY NA PRZYKŁADZIE REJONU WYSP ZAWADOWSKICH P7
13:20 Kowalczyk Anna Maria, Gizot Anna Maria, Mileński Michał, Kurkiewicz Paulina ANALIZA CECH GEOPRZESTRZENNYCH W ASPEKCIE WYSTĘPOWANIA ZAGROŻEŃ KRYMINALNYCH P8
13:25 Kuna Jakub, Rzucidło Anna MIASTO KIEDYŚ, MIASTO DZIŚ – PROBLEMATYKA TRÓJWYMIAROWEJ WIZUALIZACJI ZABUDOWY P9
13:30 Mazurek Kinga ZMIANY UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZLEWNI POTOKU BIELSZOWICKIEGO W II POŁOWIE XX WIEKU P10
13:35 Miturski Tomasz, Łopatka Artur, Solanowska-Ratajczak Ewa, Szczepankowska Katarzyna WYKORZYSTANIE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH LANDSAT 8 W CELU WYZNACZANIA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH P11
13:40 Siekanowicz-Grochowina Katarzyna ANALIZY RASTROWE NA POTRZEBY BADANIA MIEJSKIEGO POLA OPADOWEGO P12
13:45 Szmidt Aleksander, Jaskulski Marcin KONSTRUKCJA MAPY BATYGRAFICZNEJ SZTUCZNEGO ZBIORNIKA WODNEGO NA PODSTAWIE ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH P13
13:50 Świętosławski Jacek, Kabzińska Katarzyna, Szczesio Małgorzata, Wojciechowski Jakub, Turek Anna MONITORING METALI TOKSYCZNYCH CD I PB W GLEBACH W WYBRANYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO P14
13:55 Jaskulski Marcin, Nalej Marta PRZYGOTOWANIE MAP HISTORYCZNYCH DO PREZENTACJI W PORTALU GIS NA PRZYKŁADZIE GEOPORTALU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I MAP SIECI WODNOKANALIZACYJNEJ Z 1909 R. P15
14:00 Goliszek Sławomir ZMIANY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ W PAŃSTWACH ŚRODKOWEJ EUROPY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE 2004-2013 P16
14:05 Chabudziński Łukasz, Kołodyńska-Gawrysiak Renata WYKORZYSTANIE GIS W BADANIACH ZAGŁĘBIEŃ BEZODPŁYWOWYCH PŁASKOWYŻU NAŁĘCZOWSKIEGO P17
14:10 Majchrowska Elżbieta, Chmielewska Marta NOWA, INTERAKTYWNA MAPA SVALBARDU (ARKTYKA) W TRYBIE ON-LINE P18
14:15 Kabzińska Katarzyna, Świętosławski Jacek, Szczesio Małgorzata, Turek Anna ANALIZA CHEMICZNA ZAWARTOŚCI PRZYSWAJALNYCH FORM MIEDZI I CYNKU W GLEBIE W WYBRANYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZIEGO P19
14:20 Cypel Maciej WYKORZYSTANIE GIS W HYDROGEOLOGICZNYCH METODACH PARAMETRYCZNYCH P20
14:25 Kaczmarek Łukasz GIS A GEOZAGROŻENIA: ANALIZA STATECZNOŚCI SKARPY WARSZAWSKIEJ, NA WYBRANYM FRAGMENCIE ZAGROŻONYM PROCESAMI OSUWISKOWYMI P21
14:25 Przerwa Obiadowa
S 208 SESJA REFERATÓW - II
15:25 Goliszek Sławomir PRZESTRZENNO-CZASOWE ZMIANY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TRANSPORTEM MIEJSKIM W OLSZTYNIE I RZESZOWIE W ŚWIETLE INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE - ANALIZA PORÓWNAWCZA R1
15:40 Janiszek Monika, Rysz Kamil PLANOWANIE PRZESTRZENNE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. R2
15:55 Jaros Izabela, Kosmowski Piotr WYKORZYSTANIE GIS W TWORZENIU MAP KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ R3
16:10 Jeżak Janusz BRAK BRAK R4
16:25 Łukasik Anna Maria PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH FRAGMENTÓW MIASTA LUBLIN W OPARCIU O ANALIZĘ ZDJĘĆ LOTNICZYCH OD 1944 ROKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI R5
16:40 Pomiankowska-Wronka Anna, Gabara Grzegorz REALIZACJA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA ZGIERZ R6
S 209 SESJA REFERATÓW - III
15:25 Dąbrowski Adam, Jasiewicz Jarosław WYKORZYSTANIE WYSOKOROZDZIELCZEJ MAPY POKRYCIA TERENU DO ANALIZY KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO R7
15:40 Dzieszko Piotr MODELOWANIE ZMIAN POKRYCIA TERENU Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH I MODELOWNIA AGENTOWEGO R8
15:55 Giełda-Pinas Katarzyna, Ligmann-Zielińska Arika, Zwoliński Zbigniew ZMIANY POKRYCIA TERENU I UŻYTKOWANIA ZIEMI JAKO WYNIK MODELOWANIA AGENTOWEGO R9
16:10 Nalej Marta BADANIE ZMIAN POKRYCIA TERENU ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO W LATACH 1990-2006 NA PODSTAWIE DANYCH CORINE LAND COVER Z UŻYCIEM GIS R10
16:25 Kaczmarek Łukasz GIS A GEOZAGROŻENIA: ANALIZA STATECZNOŚCI SKARPY WARSZAWSKIEJ, NA WYBRANYM FRAGMENCIE ZAGROŻONYM PROCESAMI OSUWISKOWYMI R11
16:40 Najwer Alicja, Zwoliński Zbigniew ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCE) W OCENIE GEORÓŻNORODNOŚCI RZEŹBY R12
18:30 WYCIECZKI
20:00 KOLACJA
Kontakt
Patroni MedialniSponsorzy© Copyright  Centrum GIS           Autor zdjęcia: Pjama